Vzdelávanie dospelých formou dištančného vzdelávania, prezenčného vzdelávania, odborných školení a tréningov.

Školenia, kurzy a tréningy praktických zručností s odbornou spôsobilosťou. viac ...

Manažérske vzdelávanie. viac ...

Tréningy sociálnych kompetencii a osobnostného rozvoja. viac ...

Obchodné zručnosti. viac ...

Nákup a logistika. viac ...

Financie pre nefinančných manažérov. viac ...

Vzdelávanie v oblasti informačných technológií. viac ...

Práca v efektívnom výrobnom tíme. viac ...

Expertízne a poradenské činnosti pre zlepšovanie produktivity a profitability firiem a ich manažérskeho rozvoja.

Vstupná analýza stavu klientovho systému riadenia na naše náklady.

Projekt šitý na mieru podľa výsledkov vstupnej analýzy.

Manažérske vzdelávanie a tréning na podporu zmien v systéme riadenia.

Garancia dosiahnutia úspor vo výške nákladov na projekt už počas projektu. viac ...

Účtovníctvo pre malé a stredné firmy.

Vedenie jednoduchého účtovníctva.

Vedenie podvojného účtovníctva.

Spracovanie miezd.

Ďalšie služby.


Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Školenia, kurzy a tréningy s odbornou spôsobilosťou

Výchova  a  vzdelávanie  v  oblasti  ochrany práce, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 v súlade  s oprávneniami Národného inšpektorátu práce:


01.1  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

03.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

    03.2  Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích

    03.4  Viazači bremien

06.1  Obsluha motorových vozíkov

07.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške


Školenia personálu vo zváraní za podmienok a v zmysle STN 05 0705 a príslušných smerníc certifikačných orgánov pre certifikáciu personálu vo zváraní:

Zaškolenia zamestnancov na vykonávanie činností, pri ktorých sa použijú zváracie a rezacie zariadenia
D-L1 Spájkovanie oceľových a medených rúrok
D-R1 Obsluha bodových odporových zváracích zariadení
D-R3 Obsluha výstupkových odporových zváracích zariadení

Doplnkové a opakované školenia a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení
a predpisov


Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Intenzívne  tréningové  programy   v  rozsahu  2-3 dní  zamerané  na  zlepšovanie  znalostí 
a manažérskych zručností určené vrcholovému a líniovému manažmentu sú účinným nástrojom pre zvýšenie konkurencieschopnosti firmy.

Komunikácia v práci manažéra

Tímová práca a vedenie tímu

Vedenie a motivácia pracovníkov

Manažment zmeny

Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Tréningové programy zamerané na zefektívnenie komunikačných zručností, asertivity, riešenie konfliktov, motiváciu,  zvládanie stresu,  tímovú prácu.  Realizujú  sa  formou zážitkového učenia
v určitých modelových situáciách s využitím spätnej väzby.

Asertívne správanie, sebapresadzovanie

Riešenie konfliktov

Zvládanie stresu a psychohygiena

Efektívna komunikácia

Tímová práca

Prezentačné zručnosti

Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Tréningové programy zamerané na tréning zručností potrebných pre efektívny predaj tak, aby predajcovia predstavovali skutočnú pridanú hodnotu firmy.

Profesionálna obchodná komunikácia

Obchodné rokovanie

Obchodné vyjednávanie

Obchodná telefonická komunikácia so zákazníkom

Starostlivosť o zákazníka

Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Odborné školenia pre manažérov nákupu a nákupcov poskytujú komplexný prehľad o riadení nákupu, metódach výberu dodávateľa a množstvo iných pre nákup dôležitých informácií.

Riadenie nákupu

Riadenie logistiky

Tréning obchodného vyjednávania pre nákupcov

Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Intenzívne tréningové programy formou interaktívnych kurzov zamerané na získanie alebo zlepšenie digitálnej gramotnosti.
Realizujú sa podľa metodiky ECDL pod dohľadom lektora-trénera, alebo formou e-learningového vzdelávania s lektorom-trénerom ako tútorom.
Sú tiež vhodnou prípravou pred certifikačnou skúškou ECDL.

Štandardné moduly podľa metodiky ECDL

        Informačné technológie
        Prostredie Windows
        Textový editor
        Tabuľkový kalkulátor
        Práca s databázami
        Internet a elektronická pošta

Certifikačná skúška pre ECDL

Aplikačná nadstavba vybraných modulov nad rámec ECDL

        MS Word
        MS Excel
        MS Powerpoint

Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------


Modulárny kurz „Práca v efektívnom výrobnom tíme“ je určený pre cielenú teoretickú a praktickú prípravu pracovníkov výrobných firiem, v ktorých je firemné prostredie orientované na zákazníka, sú riadené modernými formami manažmentu v súlade s certifikáciou riadenia kvality podľa noriem skupiny ISO 9 000, sú zamerané na ochranu životného prostredia podľa noriem skupiny ISO 14 000, teda predovšetkým vo výrobných firmách so zahraničnou majetkovou účasťou.

Vzdelávanie je určené tiež na teoretickú a praktickú prípravu zamestnancov výrobných firiem v takých prípadoch, keď firma chce výrazne zlepšiť efektivitu svojich podnikateľských aktivít, či už v rámci ozdravných, reštrukturalizačných alebo iných programov zameraných na manažment produktivity.

Modul Tímová práca v modernej firme je určený na oboznámenie účastníkov so zásadami, pravidlami efektívnej tímovej práce v moderne riadených výrobných firmách.

        Riadenie produktivity
        Riadenie práce
        Riadenie kvality
        Práca v tíme
        Základy technickej angličtiny

Modul Tréning praktických zručností je určený na nadobudnutie, doplnenie alebo zlepšenie odborných praktických zručností účastníkov v obsluhe špecializovaných strojov, prístrojov pri výrobe produktov, zariadení pri výrobe produktov, komponentov a ich asembláži do finálneho produktu vo firmách strojárenského, elektrotechnického alebo stavebného zamerania.


        Prevádzková dokumentácia
        Obsluha strojných a technologických zariadení

Späť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Spracovanie účtovníctva v sídle našej spoločnosti alebo u klienta

Mesačné zostavy podľa potreby

Telefonická podpora a konzultácie

Komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami


Podvojné účtovníctvo

Hlavná kniha

Účtovný denník

Evidencia DPH

Evidencia majetku

Interné doklady a vypracovanie interných smerníc

Priznanie k DPH za príslušné zdaňovacie obdobia

Ročná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát,..)

Daňové priznanie k dani z príjmov


Jednoduché účtovníctvo

Peňažný denník

Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr

Evidencia DPH

Evidencia majetku

Interné doklady a vypracovanie interných smerníc

Priznanie k DPH za príslušné zdaňovacie obdobia

Ročná účtovná závierka

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb


Mzdy

Spracovanie miezd

Spracovanie výkazov pre poisťovne

Spracovanie tlačív pre daňové úrady

Komunikácia s poisťovňami a daňovým úradom


Ďalšie služby

Spracovanie podnikateľských plánov a zámerov

Spracovanie podkladov pre bankové úvery

Vypracovanie finančnej analýzy


Copyright © 2009 GEODATA, spol. s r.o.